КУПИ КУЌА КУПИ СТАН

Повелете во нашите простории да ви изготвиме проектна документација, договор и да ви дадеме апликација за во банка. Потребни документи за да аплицирате за изградба на куќа воss -Имотен лист на ваше име (земјиштето од имотниот лист да е во градежен реон) -Извод од катастерски план од oпштината -Лична карта -Останатите услови да бидат исполнети што ги бара проектот "КУПИ КУЌА - КУПИ СТАН" како -Примањата да не надминуваат 900евра месечно -Да немате недвижен имот (стан, куќа) на ваше име (поточно информирајте се на http://www.kupikukakupistan.gov.mk)

EkoKukja
EkoKukja
EkoKukja